Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Volendammer Visspecialist Tom Tuijp. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Volendammer Visspecialist Tom Tuijp. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
  1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Volendammer Visspecialist Tom Tuijp behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
  1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Volendammer Visspecialist Tom Tuijp erkend.
  1.4 Volendammer Visspecialist Tom Tuijp garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 2. Levering
  2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Volendammer Visspecialist Tom Tuijp bestellingen ,op de dag van afpraak bezorgen.(Er worden bezorgkosten in rekening gebracht volgens voorwaarden) Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
  2.3 Aan de leveringsplicht van Volendammer Visspecialist Tom Tuijp zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Volendammer Visspecialist Tom Tuijp geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
  2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 3. Prijzen
  3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
  3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 6% BTW
 4. Gegevensbeheer
  4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Volendammer Visspecialist Tom Tuijp, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Volendammer Visspecialist Tom Tuijp. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
  4.2 Volendammer Visspecialist Tom Tuijp respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 5. Garantie
  5.1 Volendammer Visspecialist Tom Tuijp garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
  5.2 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Volendammer Visspecialist Tom Tuijp) deze gebreken onmiddelijk te melden aan Volendammer Visspecialist Tom Tuijp. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
  5.3 Indien klachten van de afnemer door Volendammer Visspecialist Tom Tuijp gegrond worden bevonden, zal Volendammer Visspecialist Tom Tuijp naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen , met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Volendammer Visspecialist Tom Tuijp en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Volendammer Visspecialist Tom Tuijp) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Volendammer Visspecialist Tom Tuijp gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Volendammer Visspecialist Tom Tuijp voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 6. Aanbiedingen
  6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Volendammer Visspecialist Tom Tuijp zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 1 werkdag na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
  6.3 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 7. Overeenkomst
  7.1 Een overeenkomst tussen Volendammer Visspecialist Tom Tuijp en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Volendammer Visspecialist Tom Tuijp op haalbaarheid is beoordeeld.
  7.2 Volendammer Visspecialist Tom Tuijp behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
 8. Afbeeldingen en specificaties
  8.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Volendammer Visspecialist Tom Tuijp gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 9. Overmacht
  9.1 Volendammer Visspecialist Tom Tuijp is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Volendammer Visspecialist Tom Tuijp alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
  9.3 Volendammer Visspecialist Tom Tuijp behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Volendammer Visspecialist Tom Tuijp gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
  9.4 Indien Volendammer Visspecialist Tom Tuijp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft
 10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  10.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Volendammer Visspecialist Tom Tuijp en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leiden kennis, tenzij Volendammer Visspecialist Tom Tuijp er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Winkelmand0
Er zitten geen producten in uw winkelmand.
Verder winkelen
0